Kui Teie sõidukiga on juhtunud liiklusõnnetus või Teie sõidukile on tekitatud kahju mõnel muul viisil, siis palun pöörduge esimesel võimalusel meie poole.

Koostöös kindlustusseltsidega käsitleme kahjud meie ja vormistame kõik vajalikud dokumendid kohapeal. Me pakume Teile kiiret ja mugavat kahjude käsitlemise teenust.

Registreerime kahju, teavitame kindlustusseltsi ja teeme vajalikud kalkulatsioonid sõiduki remontimiseks.

Kahjukäsitlus toimub meie juures kohapeal ja selleks ei pea Te eraldi pöörduma oma kindlustusseltsi poole.

Teostame kahjukäsitlust kõikidele suurematele kindlustusseltsidele.

 

Kindlustuskahjude käsitlus

TALLINN – Meistri tn 20, Õismäe, 13517 Tallinn
Indrek Jauk
Tel: +372 51 50 374
indrek@harkuautokeskus.ee

HARKU – Uus tn 11, Harku alevik, 76902 Harjumaa
Jan Õunaste
Tel: +372 50 12 959
jan@harkuautokeskus.ee

 

Kahjujuhtumi käsitlemiseks vajalikud dokumendid:
– sõiduki registreerimistunnistus
– õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart)
– volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri
– kindlustuspoliis või kindlustusseltsi andmed, kus on sõlmitud kehtiv poliis
– sündmuskohal täidetud dokumendid (teade liiklusõnnetusest)
– muud dokumendid, mis võivad juhtumiga seotud olla

Kui sõidukit pole võimalik meile transportida, siis tuleme ise Teie juurde sõidukit üle vaatama. Vajadusel organiseerime sõiduki transpordi meie töökotta.

 

Abiks kahjukäsitlusel
– Teade liiklusõnnetusest

 
Alates 01.01.2015 jõustus liikluskindlustusseaduse muudatus, mis tõi kaasa mõned muutused. Tutvustame ühte olulisemat nendest natuke lähemalt.

Nõude esitamine oma kindlustusandjale

Kui liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kahjustatud isik tavaliselt valida, kas nõuab kahju hüvitamist kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (kahjustatud isiku kindlustusandja ehk rahvakeeli oma kindlustusandja) või kindlustusandjale, kellega oli leping kahju põhjustajal.

Valiku kummale kindlustusandjale nõue esitada teeb kahjustatud isik. Sisulist vahet kahju hüvitamisel ei ole. Kahjustatud isikul on võimalus ajada kindlustusjuhtumi asju oma valitud kindlustusandjaga harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu.

Kui kahjustatud isik esitab nõude oma kindlustusandjale, siis käsitleb oma kindlustusandja nõuet ja maksab kindlustushüvitise. Hiljem arveldavad kindlustusandjad omavahel.

Erandina ülaltoodust, ei hüvita oma kindlustusandjalt kahju, kui

– nõue esitatakse (kahjust teatatakse) enam, kui 30 päeva kindlustusjuhtumist hiljem;
– kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekkinud ka isikukahju;
– kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht ei ole Eesti;
– kindlustushüvitise summa ületab eeldatavalt 10 000 eurot;
– kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Kui kahjustatud isik esitab oma kindlustusandja nõude, mis ei kuulu oma kindlustusandja poolt käsitlemisele, teavitab oma kindlustusandja sellest viivitamata nõude esitajat. Sellisel juhul tuleb kahjustatud isikul esitada nõue põhjustaja kindlustusandja vastu.

Kindlustusandjad eeldavad, et kahjustatud isiku valik kahju hüvitaja osas katab kõiki selle juhtumi nõudeid. Näiteks, kui juhtumis saab kahjustada sõiduk ja sõiduki omanikule kuuluv sülearvuti, siis eeldavad kindlustusandjad, et nõuet mõlema asja kahjustumise eest käsitleb üks kindlustusandja.

Kui juhtumis on mitu kahjustatud isikut, siis võib igaüks neist nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt.

Kui kahjustatud isik ei ole rahul oma kindlustusandja tehtud otsusega, siis ei ole kahjustatud isikul õigust pöörduda sama nõude hüvitamiseks kahju põhjustaja kindlustusandja poole. Sama ka teistpidi, st kui kahju põhjustaja kindlustusandja on teinud kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse, siis ei saa esitada enam nõuet oma kindlustusandjale.

 

Teeaugu läbi tekkinud kahju hüvitamine

Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Kindlustusandja hüvitab kahju sõidukikindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole saab kogu kahju nõuda tee omanikult.

Tavaliselt on tee omanik kohustatud kahju hüvitama, sest:
– tee omanik on kohustatud hoidma tee nõuetele vastavas seisundis. Teel peab olema võimalik ohutult liigelda,
– kohaliku omavalitsuse seadus kohustab kohalikku omavalitsust korraldama teehoidu kohalikel teedel ja kohustab neid looma teedel tingimused ohutuks liiklemiseks,
– tavaliselt ei vabane tee omanik vastutusest, kui on üksnes paigaldatud ebatasasest teest hoiatav liiklusmärk. Tee omanik peab tõendama, et löökaugust oli võimalik ohutult mööda sõita või et sõidukijuht põhjustas endale kahju valesti valitud sõidukiirusese tõttu. Kohtud on leidnud, et sõidukijuhid ei saa paigaldatud liiklusmärgist järeldada, et märgistatud „ebatasane tee“ tähendab löökauku teel, millest ei tohi läbi sõita. Kohtute hinnangul saab sõiduki juht eeldada, et teel saab sõiduautoga ohutult liigelda.

Nõude esitamine
1. Kutsuge sündmuskohale politsei, kes juhtunu ja sündmuspaiga jäädvustab. Teeseisundi nõuete tõendamiseks on tarvilik, et politsei pildistaks sündmuskoha, mõõdaks löökaugu sügavuse, pikkuse ja laiuse. Kui politseid ei ole võimalik sündmuskohale kutsuda, tuleb eelkirjeldatud toimingud teha endal, tunnistajate juuresolekul.
2. Tehke kindlaks kahju suurus lastes sõiduki remondi maksumuse hinnata autoremonditöökojal.
3. Esitage tee omanikule kahjunõue koos tõendusmaterjaliga.
4. Kui tee omanik keeldub kahju hüvitamast, siis nõudke kahju hüvitamist kohtu kaudu. Kuna tegemist on tsiviilvaidlusega tuleb pöörduda hagiavaldusega tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse või kahju tekitanud sündmuse toimumise kohajärgsesse maakohtusse.